Ngaahi Tohi Fakamoʻoni ʻo e Uaea Mālohí

Fekauʻaki mo Kitautolu

ʻI he DCpowercord, ʻoku tau fakamamafaʻi mālohi ʻa e tuʻunga leleí. Ko ʻetau ʻilo mo e taukei ʻi he uho ʻo ʻetau founga fakapapauʻi lelei mo e talaʻofa ʻo e lelei taha ki heʻetau kau fakatau.

Ko hotau misiona ke ʻomi manufactured ngaahi afo malohi ʻo fakatatau mo e ngaahi tuʻunga moʻui lelei taha ʻi he ngaueʻanga, lolotonga hono toutou fakafuofuaʻi mo fakaleleiʻi ʻetau founga ngāué ke tauhi kinautolu ke tuʻu laine mo e ngaahi ngāue lelei tahá.

Huluʻi e Vitioó

Ko Hotau Malohi Certifications

ʻOku tuʻu ʻetau ngaahi certifications malohi kehekehe ko ha fakamoʻoni ki hotau tuʻunga lelei mo e ongoongo. ʻOku kau ʻi he ngaahi tohi fakamoʻoni ko ia ʻa e:

DCpowercord ISO9001 Certifications

ISO 9001. Makatuʻunga ʻi he fakakaukau ʻo e hokohoko atu e fakalakalaká, ISO 9001 ʻoku fakataumuʻa ia ke tokoni ke toe lelei ange ʻa e ngāue ʻa e ngaahi pisinisí mo e ngaahi houalotú, mo tokanga taha ki he malú, ala falalaʻanga, mo e tuʻunga leleí. KO E ISO 9001 ʻoku fakahaaʻi ʻe he tohi fakamoʻoni ʻa e malava ko ia ʻe heʻetau kautaha ke lele ʻi he lahi ange ʻa e lavameʻa lolotonga ʻenau tokanga taha ki he tuʻunga lelei mo e malu.

DCpowercord ROHS Certifications

RoHS. ʻOku puleʻi ʻa e fakangatangata ʻo e ngaahi meʻa fakatuʻutamaki ʻe he ʻIunioni ʻIulope fakahinohino #2011/65/EU. ʻOku hanga ʻe he tohi fakamoʻoni ko ʻeni ʻo fakatonutonu ʻa e lahi ʻo e ngaahi naunau fakatuʻutamaki ʻoku fakangofua ke fakaʻaongaʻi ʻe ha tokotaha ngaohi kapeti ʻi heʻenau koloa, fakapapauʻi e tuʻunga malu ʻo e koloa. ʻOku kau ʻi he ngaahi nāunau fakatuʻutāmaki ko ʻení, mercury, cadmium, PBBs, PBDEs, mo e hexavalent Chromium.

DCpowercord CCC Certifications

CCC. Ko e tohi fakamoʻoni fakamalohiʻi ʻo Siaina fakaʻilonga, ʻiloa angamaheni ko ha CCC Maʻake, ko ha fakaʻilonga maluʻi ia ki ha ngaahi koloa lahi ʻoku hiki mai, fakatau atu, pe fakaʻaongaʻi ʻi he maketi faka-Siainá. Naʻe fakahoko ia ʻi he ʻaho 1 ʻo Mee 1, 2002, pea kamata ʻo kamata kakato ʻi ʻAokosi 1, 2003.

DCpowercord CE Certifications

CE Maʻake. ʻOku taukaveʻi ʻe he CE Maʻake ʻa e "Conformitè Europëenne," ʻa ia ko hono ʻuhingá ʻoku fenāpasi ʻetau nāunaú mo e ngaahi tuʻutuʻuni kotoa pē ki he malú, kau ai ʻa e tuʻunga ʻo e ngaue mo e malu ʻi ʻIulope, pea ʻoku feʻunga ke fakatau atu ʻi he EEA (ʻĒlia Fakaʻekonōmika ʻo ʻ).

DCpowercord UL Certifications

UL.Ko e Laboratories ʻa e tokotaha faʻu tohi ko ha mataotao ia ʻoku ʻiloa ʻi hono siviʻi ʻo e malu, tohi fakamoʻoni, mo e siví. UL e ngaahi founga siviʻi ʻo e malu ʻoku hoko fakataha mo OSHA pea fakafofongaʻi ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui malu maʻolunga taha.

DCpowercord CSA Certifications

CSA. Ko e kulupu CSA ko ha kautaha fakamamani lahi ia ʻoku feinga ke fokotuʻu ha ngaahi tuʻunga malu mo ngaue ʻi he ngaahi ngaueʻanga fakaemamani lahi. ʻOku ʻi ai ha ngaahi 57 ngaahi feituʻu kehekehe ʻoku fekauʻaki ai ʻa e CSA mo e, kau ai ʻa e tohi fakamoʻoni ʻo e ngaahi meʻa fakaʻuhilá.

DCpowercord VDE Certifications

Kautaha VDE ki he Meʻa Fakaʻuhilá, Fakaʻilekitulōnik, mo e Ngaahi Tekinolosia ʻo e Fakamatalá. Ko e VDE ko ha kautaha ʻIulope ia ʻoku laka hake ʻi he 100 ngaahi taʻu ʻo e taukeí fakatahaʻi ʻo e fakalakalaka fakasaienisí, standardization, mo hono siviʻi ʻo e malú. Ko e fakaʻilonga ʻo e VDE ko ha fakaʻilonga ia ʻo e tuʻunga lelei ʻo e ngaohiʻanga koloa ʻi ʻIulope.

DCpowercord LF Certifications

LF.LF taukaveʻi ʻa e "taki taʻetotongi." Ko ha tohi fakamoʻoni ia ki hono ngaohi ʻo e koloa naʻe foaki ʻe he maluʻi ʻo e ʻatakai ko e tauʻataina ke fili (EPA) ʻoku pehe ai ʻoku tauʻataina hoʻo koloa mei he lahi fakatuʻutamaki ʻo e taki.

Fetuʻutaki Mai ke Mau ʻIlo Lahi Ange

ʻI he DCpowercord, ʻoku fakaʻaliʻali ʻe heʻetau lisi lahi ʻo e ngaahi tohi fakamoʻoni ʻa ʻetau liʻoa ke malu, ngaahi naunau ʻoku ʻi ai e malohi lelei. Ko ha tokotaha palofesinale kimautolu kau faʻu uaea,Fetuʻutaki ki heʻetau kau mataotaó ke ʻilo lahi ange he ʻahó ni.

Ko Hono Faʻu ʻo ha Afo Mālohi Tuʻumaʻú

电子书下载

Ngaahi Tuʻunga Moʻui ʻo e Mālohi Fakamā

电子书下载

Fakahinohino ki hono Fakafekauʻaki ʻo e Ngaahi Kongá

电子书下载

Vakai ki Heʻetau Koloa Lelei Taha

new products 5 结果

Hingoa ʻo e Koloa ʻo e Koloá

Keipolo maʻuʻanga ivi faka-ʻAmelika 1.5 m 3 Prong NEMA 5-15P US palaki IEC C13 IEC

new products 1 结果

Hingoa ʻo e Koloá

16 AWG NEMA 5-15P to NEMA 5-15R Power extension Cord

Hingoa ʻo e Koloá

new products 4 结果

Hingoa ʻo e Koloá

FEKUMI KI HA MEʻA ʻOKU FAKATAU MEI HE UAEA ʻUHILA KI HOʻO NGAUE?

ʻOku mateuteu ʻemau timi ke poupouʻi hoʻo ngaue hoko, ko ia fetuʻutaki ki he DCpowercord he ʻahó ni!